Blame view

.gitignore 205 Bytes
Łukasz Nowak committed
1
*pyc
Łukasz Nowak committed
2
*swp
Rafael Monnerat committed
3
*.egg
Łukasz Nowak committed
4
/.installed.cfg
Łukasz Nowak committed
5 6
/bin/
/build/
Łukasz Nowak committed
7
/develop-eggs/
Łukasz Nowak committed
8 9 10 11
/dist/
/eggs/
/parts/
/slapos.toolbox.egg-info/
Rafael Monnerat committed
12 13
.eggs/
config.json
Rafael Monnerat committed
14
slapos/test/promise/data/SOFTINST-0_*
Rafael Monnerat committed
15
slapos/test/promise/data/write_db.json