CHANGES.txt: Typo.

Status Job ID Name Coverage
  External
failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:14:29

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:14:32

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:12:18

failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:14:32

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:26:56

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:15:58

failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:11:51

failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:11:53

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:12:34

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:13:57

failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:12:14

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:12:15

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:13:59

failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:13:19

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:12:07

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:11:45

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:14:01

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:16:00

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:11:59

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:12:14

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:13:25

failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:12:29

failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:12:52

failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:12:34

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:15:45

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:12:57

failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:14:06

failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:15:15

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:23:50

failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:12:26

failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:11:37

failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:11:46

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:11:35

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:13:58

failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:15:24

failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:12:55

failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:11:43

failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:12:36

failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:13:14

failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:12:08

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:12:37

failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:14:52

failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:15:59

failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:14:09

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:11:47

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:15:05

failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:12:39

failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:15:08

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:13:52

failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:12:31

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:12:20

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:13:28

failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:14:22

failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:15:41

failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:12:19

failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:12:25

failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:14:24

failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:02:32

failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:14:56

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:12:07

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:12:06

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:14:06

failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:22:05

failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:18:03

failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:12:30

failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:12:12

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:12:59

failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:22:16

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:13:24

failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:19:15

failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:14:51

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:13:57

failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:11:57

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:12:46

failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:14:10

failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:14:19

failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:13:12

failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:13:57

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:12:05

failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:21:53

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:12:17

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:12:27

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:00:27

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:12:01

failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:30:46

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:11:49

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:14:14

failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:14:25

failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:14:50

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:25:47

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:13:15

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:12:23

failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:19:21

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:22:37

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:12:57

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:12:40

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:14:18

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:14:25

failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:12:25

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:12:35

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:21:38

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:24:35

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:12:11

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:12:09

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:15:02

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:13:20

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

01:01:58

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:12:24

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:12:36

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:23:54

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:20:47

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:13:44

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:12:17

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:12:10

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:24:10

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:12:43

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:23:14

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:13:34

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:13:28

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:13:21

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:13:01

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:14:48

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:12:53

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:13:04

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:12:42

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:12:50

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:12:32

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:14:09

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:14:33

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:13:29

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:13:19

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:14:33

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:13:02

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:14:01

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:13:44

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:13:50

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:13:44

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:13:04

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:13:28

failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:14:32

failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:12:55

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:15:09

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:13:28

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:15:33

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:14:30

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:14:36

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:13:12

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:13:16

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:14:21

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:18:19

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:12:56

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:14:18

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:14:13

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:13:18

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:14:29

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:14:49

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:12:30

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:13:29

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:12:53

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python2

00:12:46

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:14:05

failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:00:51

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:14:08

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:14:34

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:13:09

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:20:17

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:15:50

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:16:21

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:21:19

failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:14:56

failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:35:08

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:13:47

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:13:29

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:13:04

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:14:24

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:13:46

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:14:44

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:12:57

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:17:35

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:14:00

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:14:06

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:13:44

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:14:11

failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:13:41

failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:14:31

failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:13:33

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:14:51

failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:15:14

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:13:46

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:14:55

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:14:35

failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:14:59

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:14:02

failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:24:58

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:13:38

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:12:42

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:13:30

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:13:03

failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:14:44

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:13:03

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:14:17

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:13:05

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:16:18

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:12:35

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:12:57

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:13:02

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:13:13

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:14:06

failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:14:50

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:14:06

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:12:52

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:15:42

failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:16:00

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:21:54

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:52:04

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:17:38

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:14:09

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:23:38

failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:13:28

failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:16:27

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:17:01

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:14:06

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:14:01

failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:12:38

failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:14:37

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:13:07

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:13:40

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:14:36

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:15:22

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:13:16

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:14:18

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:12:41

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:15:26

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:13:08

failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:17:43

failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:17:51

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:15:36

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:14:11

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:13:14

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:12:38

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:14:26

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:30:44

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:14:56

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:33:34

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:15:27

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:15:36

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:17:19

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:12:34

failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:16:53

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:13:34

failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:13:20

failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:13:24

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:15:07

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:13:29

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:54:07

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:13:28

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:13:37

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:13:49

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:15:10

failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:14:13

failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:15:19

failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:15:56

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:13:49

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:13:24

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:16:50

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:18:58

failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:16:14

failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:14:19

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:15:17

failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:13:57

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:14:19

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:14:25

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:15:08

failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:01:08

failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:00:21

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:15:41

failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:14:12

failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:15:56

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:13:54

failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:14:04

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:16:02

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:13:34

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:14:39

failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:14:54

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:13:59

failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:13:52

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:14:08

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:13:25

failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:13:48

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:14:45

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:16:15

failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:14:15

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:14:51

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:14:22

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:13:53

failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:14:15

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:13:22

failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:22:29

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:15:51

failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:15:12

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:14:12

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:13:29

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:13:35

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:13:26

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:14:42

failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:13:17

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:14:26

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:13:03

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:14:36

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:13:20

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:14:49

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:15:03

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:15:58

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:14:36

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:15:12

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:14:32

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:17:04

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:16:44

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:16:29

failed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:14:17

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:15:09

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-Master.Python3

00:14:32