promise: Add check_surykatka_json

A promise to check json output of surykatka:

https://lab.nexedi.com/nexedi/surykatka
.gitlab-ci.yml not found in this commit
Status Job ID Name Coverage
  External
failed SlapOS.Eggs.UnitTest-luke.Python2

30:25

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-luke.Python3

01:01:49

passed SlapOS.Eggs.UnitTest-luke.Python2

53:44

 
No job trace